Điện tử âm thanh Bảo Châu - Bảo Châu ELEC 193 Phúc Diễn, Cầu Diễn

083 99 01 456 (9h-19h00) - 0438 59 5555 (9h-19h00)